PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

 
 

SLUŽBY

 • Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu v odbore všeobecné lekárstvo
 • Vakcinácia
 • Preventívne prehliadky
 • Prehliadky pre zamestnávateľov
 • Interné predoperačné vyšetrenie
 • Diagnostika
 • Prehliadky do zamestnania
 • Infúzna terapia
 • Telemedicína
 • Objednávanie pacientov
 • Potvrdenia
 • Vyšetrenie CRP
 • EKG (elektrokardiogram)
 • Orálny glukózo-tolerančný test (oGTT)
 • ABI (členkovo-ramenný index)
 • POCT (Point of Care Testing) - Ag test na Covid, TnI, HbA1c a ďalších 27 všetrení
 • 24-hodinový monitoring tlaku krvi (Tlakový Holter)
 • Pulzný oximeter
 • Glukomer
 • FOB (test na prítomnosť krvi v stolici)
 • INR vyšetrenie
 • Močový analyzátor

 

CENNÍK

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta

Ak ste absolvovali preventívnu prehliadku za posledné 2 roky, máte nárok na zľavu nasledovne:               

APP - absolvovaná preventívna prehliadka                                                                                                   

NPP - neabsolvovaná preventívna prehliadka

Ak sa Vám cenník nezobrazuje správne, môže si ho stiahnuť v priloženom súbore.

                                                                                                                      APP

NPP

Štúdium, brigády

                              20€                               30€

Vodičský preukaz, zdravotný preukaz, šport                                            30€   

    40€

Vodičský preukaz po 65. roku života                                                         20€

     30€

Posudok do zamestnania                                                                            40€

     50€

Posudok pred nástupom na špecializovaný kurz                                      30€

      40€

Osobné a iné účely na vlastnú žiadosť                                                       30€

      40€

Zbrojný, potápačský, pilotný preukaz, extrémne športy                          40€

       50€

Poistenie v komerčných poisťovniach                                                        40€

       50€


Vyšetrenia a výkony

Vyšetrenie EKG na vlastnú žiadosť                                                                           15€

Vyšetrenie INR                                                                                                            10€

Vyšetrenie CRP na vlastnú žiadosť                                                                            5€

Vyšetrenie ABI (členkovo-ramenný index) na vlastnú žiadosť                                20€

Vyšetrenie FOB (stolica na okultné krvácanie) na vlastnú žiadosť                          15€

Vyšetrenie glykémie (cukru v krvi) na vlastnú žiadosť                                             10€

Orálny glukózový tolerančný test                                                                              20€

Podanie 1 infúzie                                                                                                           15€

Podanie 5 infúzií                                                                                                           60€

Podanie 1 infúzie vysokodávkového VITAMIN C-INJECTOPAS                                 25€

Podanie 1 infúzie Neodolpasse                                                                                    25€

Podanie injekcie delegované iným lekárom alebo na vlastnú žiadosť                      5€

Vyšetrenie pred podaním injekcie mimo povinných očkovaní                                  20€

Odber krvi, moča, výterov na vlastnú žiadosť + cena laboratórnych vyšetrení       15€

Návrh na vyšetrenie v špecializovanej ambulancii mimo indikácie lekára                 15€


Ostatné výkony nehradené zo zdravotného poistenia

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť                                               25€

Lekárska správa alebo potvrdenie v cudzom jazyku                                                   50€

Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mimo Zákonnej prehliadky                           30€

Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť doma                                                              50€

Preventívna prehliadka mimo Zákonnej preventívnej prehliadky                                30€

Posudok pred pobytom v zahraničí                                                                               35€

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti                                                                   25€

Odborná konzultácia na vlastnú žiadosť                                                                        30€

Malý administratívny výkon                                                                                             10€

Veľký administratívny výkon                                                                                           30€

Vystavenie tlačív do 48 hodín (nadštandard)                                                                20€

Vystavenie tlačív do 24 hodín (nadštandard)                                                                30€

Vyšetrenie/zdravotný výkon u nekapitovaných pacientov SR                                     30€

Vyšetrenie/zdravotný výkon u nekapitovaných pacientov cudzinci                            50€

Kopírovanie zdravotnej dokumentácie 1 strana A4                                                       0,30€


Uvedené ceny sú konečné, v EUR.